15 març 2021
15 març 2021

Línies d’actuació

 • Afavorir el Relleu Generacional
  • Programa 1.1: Suport a les noves iniciatives i al canvid'orientació de les existents per a fer-les més viables i responsables
  • 1.1.1. Banc de terres
  • 1.1.2. Itinerari formatiu
  • 1.1.3. Viver d'empreses agrícoles
  • 1.1.4. Pòsit agrícola municipal
  • Programa 1.2: Dignificació de la professió agrícola
  • 1.2.1. Campanya amb les escoles
  • 1.2.2. Campanyes adreçades al consum
 • Governança del Sistema Alimentari Municipal
  • Programa 2.1: Treball en xarxa
  • 2.1.1. Generar xarxa amb altres ciutats europees
  • 2.1.2. Accés a les línies de promoció i defensa de l’agricultura periurbana en l’àmbit europeu.
  • 2.1.3. Establiment de protocols de coordinació
  • Programa 2.2: Suport a les activitats impulsades des de la societat civil
  • 2.2.1. Sistemes participatius de garantia.
  • 2.2.2. Processos de gestió col·lectiva
  • Programa 2.3: Promoció de la participació de les polítiques públiques alimentàries
  • 2.3.1. Consell alimentari municipal
  • 2.3.2. Pla d’avaluació i seguiment
  • 2.3.3. Campanyes de sensibilització ciutadana sobre qüestions relatives a nutrició, productes agroalimentaris, valors de l'agricultura, seguretat i sobirania alimentària...
  • 2.3.4. Processos de dinamització agroecològica local als territoris municipals
  • Programa 2.4: Generació i millora de sistemes d'informació multisectorial
  • 2.4.1. Impuls i col·laboració en la creació d'un banc d'investigació i investigadors/es de l'horta.
  • 2.4.2. Elaboració d'una diagnosi del sistema alimentari municipal.
  • 2.4.3. Generació d'un «observatori local» dels preus agrícoles.
  • 2.4.4. Col·laboració amb figures d'observació i replega d'informació participatives.
 • Millora de la Rendibilitat
  • Programa 3.1: Diversificació de la producció i dels mercats
  • 3.1.1. Canals d’exportació menys contaminants
  • 3.1.2. Nous/vells productes i cultius
  • 3.1.3. Varietats tradicionals/locals
  • 3.1.4. Usos lúdics i turístics
  • Programa 3.2: Visibilització de les característiques de qualitat de la producció
  • 3.2.1. Restauració local i producte de proximitat
  • 3.2.2. Marca de producte de l’horta
  • 3.2.3. Acords amb les DO
  • Programa 3.3: Foment dels canals curts de comercialització
  • 3.3.1. Eliminació de les barreres normatives
  • 3.3.2. Plataformes de venda directa municipal
  • Programa 3.4: Suport a la transformació xicoteta
  • 3.4.1. Obradors polivalents d’ús col·lectiut
  • 3.4.2. Obtenció de llicències i permisos
  • 3.4.3. Guia dels obradors polivalents d’ús col·lectiu
 • Promoció de l’Activitat Agrària Responsable
  • Programa 4.1: Promoció de l’activitat agroalimentària mediambientalment responsable
  • 4.1.1. Reducció i substitució d’entrades convencionals en l’agricultura.
  • 4.1.2. Exemplificar la gestió mediambientalment responsable des de l’Administració local.
  • 4.1.3. Promoció de l’agricultura ecològica.
  • 4.1.4. Usos lúdics i turístics.
  • 4.1.5. Control biològic de plagues.
  • 4.1.6. Retirada de la palla de l’arròs i valorització com a matèria primera.
  • 4.1.7. Introducció del cultiu ecològic de l’arròs.
  • 4.1.8. Facilitar la gestió correcta de residus de l'activitat agrícola
  • Programa 4.2: Promoció de l’activitat agroalimentària inclusiva i responsable socialment
  • 4.2.1. Promoció de l’economia alternativa social i solidària.
  • 4.2.2. Integració de població en situació o amb risc d’exclusió social.
  • 4.2.3. Inclusió de la visió de gènere.
  • 4.2.4. Innovació social per a la millora del sistema alimentari local.
  • 4.2.5. Promoure estudis i accions sobre el rebuig alimentari.
  • 4.2.6. Avaluar i fer propostes de millora, de bancs d’aliments, menjadors socials o altres ferramentes de gestió d’emergències alimentàries.
  • Programa 4.3: Gestió pública responsable de la compra i consum d'aliments (Prioritari)
  • 4.3.1. Diagnosi i redacció de propostes sobre compra pública i la restauració col·lectiva municipal.
  • 4.3.2. Introducció de criteris de responsabilitat ambiental i social en la licitació i contractació municipal.
  • 4.3.3. Acompanyament de processos en la restauració col·lectiva municipal.
  • 4.3.4. Introducció de bones pràctiques alimentàries en tots els actes públics i protocol·laris municipals.
 • Planificació Territorial
  • Programa 5.1: Municipal
  • 5.1.1. Avaluar i proposar accions per a construir unes vores urbanes
  • 5.1.2. Garantir la connectivitat de la infraestructura verda municipal i comarcal
  • Programa 5.2: Supramunicipal
  • 5.2.1. Revisió i aprovació del Pla d’Acció Territorial de l’Horta i d’una llei de protecció de l’horta.
  • 5.2.2. Col·laboració per a la creació d’un parc agrícola d’abast comarcal
  • Programa 5.3: Observació-vigilància d’actuacions i activitats perjudicials per a l’agricultura
  • 5.3.1. Coordinació amb les diverses administracions amb competències en la vigilancia i la seguretat en el camp.
  • 5.3.2. Protocols de vigilància municipal del territori rural.
  • 5.3.3. Formació específica dels guardes rurals.
 • Infraestructures, Patrimoni i Serveis
  • Programa 6.1: Aigua
  • 6.1.1. Revisió i millora de la xarxa de reg de francs, marjals i extremals.
  • 6.1.2. Col·laboració amb la resta de col·lectius de regants per a la millora de les infraestructures.
  • 6.1.3. Promoure l’ús eficient i responsable de l’aigua.
  • 6.1.4. Fomentar l’ús de l’aigua regenerada en l’agricultura.
  • Programa 6.2: Matèria orgànica
  • 6.2.1. Gestió dels residus municipals per a l’ús de la matèria orgànica en la fertilització de terres de l’horta.
  • 6.2.2. Gestió de les algues i l’arena de les platges com a substrat per al cultiu.
  • Programa 6.3: Patrimoni
  • 6.3.1. Estudi i propostes per a la preservació i gestió de les infraestructures i patrimoni rural.
  • 6.3.2. Propostes sobre usos terciaris del patrimoni rural compatibles i complementaris amb l’activitat agrària.
  • 6.3.3. Introducció de criteris de bioconstrucció i models tradicionals per a la restauració del patrimoni rural.
  • Programa 6.4: CAM
  • 6.4.1. Millora dels servicis de mediació i d’assesorament.
  • 6.4.2. Revitalització del servici del pòsit agrari com a figura de crèdit municipal a l’agricultura.
  • 6.4.3. Posada en marxa d’un servici d’assesorament específic d’acompanyament al Banc de Terres.
  • 6.4.4. Pla de formació a la guarderia rural (vigilancia del patrimoni, activitats, obres…).
  • 6.4.5. Revisió del Pla Local de Cremes.
  • 6.4.6. Racionalització i informatització de la gestió administrativa del CAM.
  • 6.4.7. Generació de sistemàtica de coordinació amb la resta de consells agraris de la comarca de l’Horta.
  • 6.4.8. Transició ecològica del horts municipals de Sociòpolis i millora de la gestió.
  • 6.4.9. Programa de substitució de l’ús d’entrades químiques convencionals pel CAM.
  • 6.4.10. Seguiment i control de les tires de comptar del mercats de districte.
  • 6.4.11. Gestió del manteniment bàsic dels camins rurals.
  • 6.4.12. Generació de campanyes informatives i seguiment de l’acompliment de les normatives en màteria d’ús de productes fitosanitaris.
  • 6.4.13. Campanya de difusió als potencials usuaris i usuàries dels servicis i recursos que oferix el CAM.
  • Programa 6.5: Infraestructures
  • 6.5.1. Optimització de les infraestructures de venda a Mercavalència i als mercats municipals.
  • 6.5.2. Generació d’una xarxa de punts de servicis o logístics per a l’agricultura.
  • 6.5.3. Elaboració d’una estratègia integral per a la gestió del trànsit per camins agrícoles i camins rurals.
 • Pesca
  • Programa 7.1: Difusió i divulgació del patrimoni i tradició pesquera municipal
  • 7.1.1 Visibilitzar el paper ambiental, cultural i econòmic de la pesca tradicional al llac de l'Albufera i a les costes de la ciutat.
  • 7.1.2. Generar espais i infraestructures de comercialització directa com a espai econòmic i de difusió.
  • 7.1.3. Difondre les arts i tradicions pesqueres locals i la gastronomia autòctona associada.
  • Programa 7.2: Foment de la investigació i el debat sobre les problemàtiques municipals en matèria de pesca
  • 7.2.1. Generar debat i avaluar la situació de la pesca municipal i les seues problemàtiques especifiques.
  • 7.2.2. Col·laborar en la recuperació de l'ecosistema marí litoral i en l'ús de pràctiques extractives sostenibles.