28 Mai 2019
28 Mai 2019

Pla d’Acció Integral per la promoció de l’activitat i el territori agrícola municipal

Des de finals de l’any 2015, el Servici de Pobles de València (antigament Servici de Pedanies) compta amb una nova Secció específica dedicada a l’agricultura i l’horta. Es tracta d’una secció que no existia amb anterioritat i que en conseqüència, per mamprendre a treballar, ha hagut de definir els seus objectius i la manera d’actuar per aconseguir-los.

Coincidint en el temps, la ciutat de València firmà, el 15 d’octubre de 2015, el Pacte de Polítiques Alimentàries Urbanes de Milà conjuntament amb més d’un centenar de ciutats d’arreu del món. Este pacte internacional compromet la ciutat amb un dens i ambiciós programa de mesures i accions integrals al voltant de l’alimentació (podeu consultar-lo ACÍ).

Les línies generals dels compromisos adquirits se centren en la generació de polítiques municipals actives que impulsen una alimentació més sostenible, inclusiva, resilient, segura i diversificada.

La Secció d’Agricultura i Horta compta amb escassos mitjans tècnics i econòmics de manera que l’estratègia d’actuació s’ha centrat en donar suport i acompanyament a aquelles iniciatives que, impulsades des de la societat civil, el sector privat o les institucions acadèmiques i investigadores, ja fa molt temps que estan impulsant accions encaminades a acomplir amb estos objectius.

Les competències que la legislació actual definix per als ajuntaments en matèria d’agricultura estan molt restringides però com es pot deduir de les diverses accions plantejades al Pla d’Acció, l’estratègia municipal se centra en les següents línies bàsiques imprescindibles:

 • Impulsar el recanvi generacional en les persones que sostenen l’activitat agrícola (en estos moments alarmantment majors) acompanyant i incentivant noves iniciatives en el sector.
 • Afavorir la participació de tota la societat en la generació de polítiques públiques al voltant de l’alimentació. Generant espais de debat i d’elaboració de propostes com ara el Consell Alimentari Municipal.
 • Millorar la rendibilitat de la producció agrícola. Perquè sense un reconeixement econòmic digne de l’activitat agrícola no hi ha futur per al sector.
 • Ajudar a què les iniciatives econòmiques del sector agroalimentari incrementen la seua responsabilitat social i ambiental. Perquè la viabilitat econòmica no està renyida amb el compromís amb l’entorn social i natural, al contrari se’n beneficia.
 • Protegir el territori agrícola com un patrimoni estratègic del municipi. Perquè els ecosistemes productius que ens envolten (l’horta, la marjal, l’Albufera, la mar…) són una font de riquesa present i futura que està en perill.
 • Millorar els servicis a l’agricultura que són de competència municipal per protegir l’activitat agrària i fer que el sector productiu local puga oferir a la ciutat tot el potencial que atresora.
 • Reconéixer i posar en valor el patrimoni i l’activitat pesquera de la ciutat sovint oblidat. Tenim una tradició mil·lenària de pesca marítima i continental que mereix estar en un lloc més visible i reconegut que al que s’ha vist relegada.

Finalment volem incidir en què esta estratègia no pretén ser un receptari tancat sinó una reflexió i invitació a tota la ciutadania i a tots els sectors implicats de qualsevol manera en el sistema alimentari (producció, consum, transformació, logística, distribució, comerç…) per a compartir iniciatives i posar en comú esforços encaminats a dignificar la gent que continua mantenint dia a dia el nostre patrimoni agrícola, pesquer, gastronòmic i alimentari en general tan singular, ric i divers.

En conseqüència animem a fer aportacions que sumen i milloren esta proposta a: agroecologia@valencia.es. Intentarem contestar i agrair-les totes.

Document: Pla d'acció integral per a la promoció de l'activitat i el territori
Document: Pla d’acció integral per a la promoció de l’activitat i el territori

Principals reptes

Millora de la
rendibilitat de
les iniciatives
d’escala xicoteta

Es fa necessari protegir la producció primària local xicoteta front a l'excessiva intermediació en la cadena de distribució.

Dinamització
agroecològica
de la producció
convecional

Cal incentivar el sector més convencional cap a la innovació, les tècniques més sostenibles i els nous canals de comercialització.

Polítiques
agroalimentàries
transversals i
participatives

Es fa necessari implementar polítiques que tinguen en consideració l’alimentació des dels diferents àmbits municipals i fomentar mecanismes de participació ciutadana cap a un model d’economia alternativa social i solidària.

Trencament generacional

És necessari posar en marxa mecanismes que faciliten a joves i dones la posada en marxa d’iniciatives productives.

Inseguretat
davant altres
sectors i activitats

És necessària la creació de figures de planificació i gestió territorial que incorporen la protecció agrícola com a premissa.

Carència
d’infraestructures,
servicis i canals de
comercialització

Cal impulsar infraestructures que faciliten l'accés a recursos i servicis bàsics per a la producció.

Posar en valor
l’activitat pesquera

Cal fomentar la divulgació de la pesca al nostre municipi, per la seua tradició i pel seu patrimoni històric.

Línies d’actuació

 • Afavorir el Relleu Generacional
  • Programa 1.1: Suport a les noves iniciatives i al canvid'orientació de les existents per a fer-les més viables i responsables
  • 1.1.1. Banc de terres
  • 1.1.2. Itinerari formatiu
  • 1.1.3. Viver d'empreses agrícoles
  • 1.1.4. Pòsit agrícola municipal
  • Programa 1.2: Dignificació de la professió agrícola
  • 1.2.1. Campanya amb les escoles
  • 1.2.2. Campanyes adreçades al consum
 • Governança del Sistema Alimentari Municipal
  • Programa 2.1: Treball en xarxa
  • 2.1.1. Generar xarxa amb altres ciutats europees
  • 2.1.2. Accés a les línies de promoció i defensa de l’agricultura periurbana en l’àmbit europeu.
  • 2.1.3. Establiment de protocols de coordinació
  • Programa 2.2: Suport a les activitats impulsades des de la societat civil
  • 2.2.1. Sistemes participatius de garantia.
  • 2.2.2. Processos de gestió col·lectiva
  • Programa 2.3: Promoció de la participació de les polítiques públiques alimentàries
  • 2.3.1. Consell alimentari municipal
  • 2.3.2. Pla d’avaluació i seguiment
  • 2.3.3. Campanyes de sensibilització ciutadana sobre qüestions relatives a nutrició, productes agroalimentaris, valors de l'agricultura, seguretat i sobirania alimentària...
  • 2.3.4. Processos de dinamització agroecològica local als territoris municipals
  • Programa 2.4: Generació i millora de sistemes d'informació multisectorial
  • 2.4.1. Impuls i col·laboració en la creació d'un banc d'investigació i investigadors/es de l'horta.
  • 2.4.2. Elaboració d'una diagnosi del sistema alimentari municipal.
  • 2.4.3. Generació d'un «observatori local» dels preus agrícoles.
  • 2.4.4. Col·laboració amb figures d'observació i replega d'informació participatives.
 • Millora de la Rendibilitat
  • Programa 3.1: Diversificació de la producció i dels mercats
  • 3.1.1. Canals d’exportació menys contaminants
  • 3.1.2. Nous/vells productes i cultius
  • 3.1.3. Varietats tradicionals/locals
  • 3.1.4. Usos lúdics i turístics
  • Programa 3.2: Visibilització de les característiques de qualitat de la producció
  • 3.2.1. Restauració local i producte de proximitat
  • 3.2.2. Marca de producte de l’horta
  • 3.2.3. Acords amb les DO
  • Programa 3.3: Foment dels canals curts de comercialització
  • 3.3.1. Eliminació de les barreres normatives
  • 3.3.2. Plataformes de venda directa municipal
  • Programa 3.4: Suport a la transformació xicoteta
  • 3.4.1. Obradors polivalents d’ús col·lectiut
  • 3.4.2. Obtenció de llicències i permisos
  • 3.4.3. Guia dels obradors polivalents d’ús col·lectiu
 • Promoció de l’Activitat Agrària Responsable
  • Programa 4.1: Promoció de l’activitat agroalimentària mediambientalment responsable
  • 4.1.1. Reducció i substitució d’entrades convencionals en l’agricultura.
  • 4.1.2. Exemplificar la gestió mediambientalment responsable des de l’Administració local.
  • 4.1.3. Promoció de l’agricultura ecològica.
  • 4.1.4. Usos lúdics i turístics.
  • 4.1.5. Control biològic de plagues.
  • 4.1.6. Retirada de la palla de l’arròs i valorització com a matèria primera.
  • 4.1.7. Introducció del cultiu ecològic de l’arròs.
  • 4.1.8. Facilitar la gestió correcta de residus de l'activitat agrícola
  • Programa 4.2: Promoció de l’activitat agroalimentària inclusiva i responsable socialment
  • 4.2.1. Promoció de l’economia alternativa social i solidària.
  • 4.2.2. Integració de població en situació o amb risc d’exclusió social.
  • 4.2.3. Inclusió de la visió de gènere.
  • 4.2.4. Innovació social per a la millora del sistema alimentari local.
  • 4.2.5. Promoure estudis i accions sobre el rebuig alimentari.
  • 4.2.6. Avaluar i fer propostes de millora, de bancs d’aliments, menjadors socials o altres ferramentes de gestió d’emergències alimentàries.
  • Programa 4.3: Gestió pública responsable de la compra i consum d'aliments (Prioritari)
  • 4.3.1. Diagnosi i redacció de propostes sobre compra pública i la restauració col·lectiva municipal.
  • 4.3.2. Introducció de criteris de responsabilitat ambiental i social en la licitació i contractació municipal.
  • 4.3.3. Acompanyament de processos en la restauració col·lectiva municipal.
  • 4.3.4. Introducció de bones pràctiques alimentàries en tots els actes públics i protocol·laris municipals.
 • Planificació Territorial
  • Programa 5.1: Municipal
  • 5.1.1. Avaluar i proposar accions per a construir unes vores urbanes
  • 5.1.2. Garantir la connectivitat de la infraestructura verda municipal i comarcal
  • Programa 5.2: Supramunicipal
  • 5.2.1. Revisió i aprovació del Pla d’Acció Territorial de l’Horta i d’una llei de protecció de l’horta.
  • 5.2.2. Col·laboració per a la creació d’un parc agrícola d’abast comarcal
  • Programa 5.3: Observació-vigilància d’actuacions i activitats perjudicials per a l’agricultura
  • 5.3.1. Coordinació amb les diverses administracions amb competències en la vigilancia i la seguretat en el camp.
  • 5.3.2. Protocols de vigilància municipal del territori rural.
  • 5.3.3. Formació específica dels guardes rurals.
 • Infraestructures, Patrimoni i Serveis
  • Programa 6.1: Aigua
  • 6.1.1. Revisió i millora de la xarxa de reg de francs, marjals i extremals.
  • 6.1.2. Col·laboració amb la resta de col·lectius de regants per a la millora de les infraestructures.
  • 6.1.3. Promoure l’ús eficient i responsable de l’aigua.
  • 6.1.4. Fomentar l’ús de l’aigua regenerada en l’agricultura.
  • Programa 6.2: Matèria orgànica
  • 6.2.1. Gestió dels residus municipals per a l’ús de la matèria orgànica en la fertilització de terres de l’horta.
  • 6.2.2. Gestió de les algues i l’arena de les platges com a substrat per al cultiu.
  • Programa 6.3: Patrimoni
  • 6.3.1. Estudi i propostes per a la preservació i gestió de les infraestructures i patrimoni rural.
  • 6.3.2. Propostes sobre usos terciaris del patrimoni rural compatibles i complementaris amb l’activitat agrària.
  • 6.3.3. Introducció de criteris de bioconstrucció i models tradicionals per a la restauració del patrimoni rural.
  • Programa 6.4: CAM
  • 6.4.1. Millora dels servicis de mediació i d’assesorament.
  • 6.4.2. Revitalització del servici del pòsit agrari com a figura de crèdit municipal a l’agricultura.
  • 6.4.3. Posada en marxa d’un servici d’assesorament específic d’acompanyament al Banc de Terres.
  • 6.4.4. Pla de formació a la guarderia rural (vigilancia del patrimoni, activitats, obres…).
  • 6.4.5. Revisió del Pla Local de Cremes.
  • 6.4.6. Racionalització i informatització de la gestió administrativa del CAM.
  • 6.4.7. Generació de sistemàtica de coordinació amb la resta de consells agraris de la comarca de l’Horta.
  • 6.4.8. Transició ecològica del horts municipals de Sociòpolis i millora de la gestió.
  • 6.4.9. Programa de substitució de l’ús d’entrades químiques convencionals pel CAM.
  • 6.4.10. Seguiment i control de les tires de comptar del mercats de districte.
  • 6.4.11. Gestió del manteniment bàsic dels camins rurals.
  • 6.4.12. Generació de campanyes informatives i seguiment de l’acompliment de les normatives en màteria d’ús de productes fitosanitaris.
  • 6.4.13. Campanya de difusió als potencials usuaris i usuàries dels servicis i recursos que oferix el CAM.
  • Programa 6.5: Infraestructures
  • 6.5.1. Optimització de les infraestructures de venda a Mercavalència i als mercats municipals.
  • 6.5.2. Generació d’una xarxa de punts de servicis o logístics per a l’agricultura.
  • 6.5.3. Elaboració d’una estratègia integral per a la gestió del trànsit per camins agrícoles i camins rurals.
 • Pesca
  • Programa 7.1: Difusió i divulgació del patrimoni i tradició pesquera municipal
  • 7.1.1 Visibilitzar el paper ambiental, cultural i econòmic de la pesca tradicional al llac de l'Albufera i a les costes de la ciutat.
  • 7.1.2. Generar espais i infraestructures de comercialització directa com a espai econòmic i de difusió.
  • 7.1.3. Difondre les arts i tradicions pesqueres locals i la gastronomia autòctona associada.
  • Programa 7.2: Foment de la investigació i el debat sobre les problemàtiques municipals en matèria de pesca
  • 7.2.1. Generar debat i avaluar la situació de la pesca municipal i les seues problemàtiques especifiques.
  • 7.2.2. Col·laborar en la recuperació de l'ecosistema marí litoral i en l'ús de pràctiques extractives sostenibles.